امروز : ۰۴اسفند ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۵:۰۵


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95
    • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1395/01/25   ساعت : 12:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/02/17   ساعت : 23:59
    • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95
    • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1395/01/25   ساعت : 12:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/02/17   ساعت : 23:59
    • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام