امروز : ۰۴اسفند ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۵:۲۵


علوم پزشکی 94

  • آزمون استخدامی علوم پزشکی
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1395/04/23   ساعت : 12:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/04/23   ساعت : 13:00


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1395/02/15   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/02/20   ساعت : 23:59


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1395/02/15   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/02/20   ساعت : 23:59