امروز : ۰۴اسفند ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۴:۳۵


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1395/03/23   ساعت : 09:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/03/28   ساعت : 09:30


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1395/03/23   ساعت : 09:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/03/28   ساعت : 09:30